Asia for Cosmopolitan Magazine / Italy

Photo : Alberto Tandoi